Termíny

4.11.2017 - Den s VŠE 2017

Hledat
Pokročilé hledání
Absolventi pomáhají studentům

Související stránky

Na podzim jsme některé z Vás žádali o pomoc s průzkumy, které sloužily jako podklady pro diplomové nebo semestrální práce studentů. Tímto bychom chtěli ještě jednou poděkovat všem respondentům za pomoc a přinášíme Vám zde krátké shrnutí dílčích výsledků jednotlivých prací.

Název diplomové práce: Představy studentů o jejich budoucím uplatnění

Cíl práce spočívá v identifikaci a zhodnocení představ studentů Fakulty mezinárodních vztahů o jejich budoucím uplatnění v praxi. Autorka realizovala dotazník mezi studenty a pak výsledky dotazování porovnávala s odpověďmi na stejné otázky ze strany absolventů. Dotazníkové šetření vyplnilo 391 absolventů FMV promujících v posledních pěti letech. Přínosem průzkumu by měla být zpětná vazby pro studenty, zda jsou jejich očekávání reálná a také informace, co mohou dělat lépe, aby uspěli na pracovním trhu. Autorka Tereza Koudelková práci bude teprve obhajovat, v budoucnu přineseme detaily o jejím výzkumu.

Název diplomové práce: Vliv zralosti business procesů na provoz IT procesů

Od listopadu do prosince 2012 probíhal mimo jiné i ve spolupráci s absolventy VŠE v Praze výzkum v oblasti firemního IT, zaměřený na vztah a propojení mezi procesy na úrovni firemníchh IT útvarů s procesy ve zbytku organizace. Výzkum byl zaměřen na pracovníky na pozicích analitiků, konzultantů a vedoucích pracovníků v oblasti podnikové informatiky a celkově se do něj zapojilo přes 80 respondentů. Výsledky a související komentáře od respondentů poskytly zajímavý vhled do problematiky v několika bodech. Data od respondentů umožnila vyčlenit skupiny procesů v oblasti podnikového IT, jejichž efektivní fungování je přímo podmíněno disciplinovaností v procesech ve zbytku celé organizace. Komentáře, od respondentů pak v několika případech přimo uváděly, že tento vztah vzájemné podmíněnosti úspěchu v obou oblastech funguje na obě strany. Na základě ovlivněných IT procesů, se ukazuje, že pokud má organizace těžit z benefitů, které informační systémy a technologie jsou schopny poskynout, je nutné aktivní zapojení zástupců informatické oblasti, již přímo při vzniku nových iniciativ a změn v rámci organizace. Respondenti v rámci výzkumu rovněž zmiňují odtrženost pracovníků businessu od oblasti informatiky a pracovníků informatiky od oblasti businessu a také absenci fungující koordiance těchto oblastí jako problém, se kterým se stále setkávají a který jako jeden z dalších způsoboje protahování doby trvání při zavádění změn ve firmách. Odborný článek není k ještě k dispozici. Text diplomové práce lze získat zde.

Název semestrální práce: Připravenost absolventů na práci v multikulturním prostředí

Cílem práce bylo zjistit, zda jsou absolventi FMV po absolvování programů, které poskytuje VŠE, připraveni na práci v multikulturním prostředí a případně navrhnout nové nebo upravit stávající programy. Průzkum byl určený absolventům FMV za posledních 10 let. Součástí výzkumu byly i otázky na zhodnocení přínosu zahraničních stáží, studijních pobytů Erasmus a podílení se na práci v organizaci Buddy System (studentská organizace asistující zahraničním studentům na VŠE). Podrobnější informace naleznete v přiložené prezentaci zde.